Adatkezelés, adatvédelem (GDPR)

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár kiemelt figyelmet fordít a Pénztár ügyfeleihez tartozó személyes adatok védelmére. Számunkra fontos, hogy a pénztártagok megfelelő tájékoztatást kapjanak adatvédelmi tevékenységünkről, ezért ezen az oldalon teljes körűen tájékozódhat arról, hogy a Pénztár adatkezelése során milyen jogalappal kezeli a személyes adatokat, és arról, hogy Önt ezzel kapcsolatban milyen jogok illetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy a Pénztár az adatkezelés során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár főbb adatai

 • Név: Szövetség Magánnyugdíjpénztár
 • Székhelyünk: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
 • Levelezési címünk: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
 • Tevékenységi engedély: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete PF/436/98
 • Bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-04-0000303/2013.
 • A székhely állama: Magyarország
 • Elektronikus elérhetőség: https://www.szovetsegnyp.hu
 • E-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu
 • Központi telefonszám: +36-1-688-4658
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: dr. Kravalik Gábor
 • Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

I. Adatkezelés célja és jogalapja

A Pénztár az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltaknak megfelelően csak meghatározott célból és meghatározott jogalap alapján kezelhet személyes adatokat.

1. A pénztártagsággal kapcsolatos adatkezelés

1.1 A Pénztár elsődlegesen a pénztártagsággal összefüggésben, a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelések során az Mpt-ben meghatározott és megkövetelt részletezettségű adatkörben kezel személyes adatokat. Ha Ön szeretne pénztártaggá válni, akkor az ahhoz szükséges személyes adatokat meg kell adnia, különben ennek hiányában a tagsági szerződés nem jöhet létre. A Pénztár a személyes adatokat a pénztártagság fennállásának időszakában, illetve a tagság megszűnését követően pedig addig kezelheti, ameddig a társadalombiztosításii jogszabályok alapján a nyugdíjjal összefüggő iratok megőrzési ideje tart, de legalább a szerződés megszűnésétől számított 75 évig.

1.2) Ha Ön a tagsági szerződés megkötésével, vagy teljesítésével összefüggésben panaszt nyújt be, a panaszkezelési eljárás lefolytatása érdekében kezeljük az Ön által a panaszkezeléssel összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott, vagy a panaszkezeléshez kapcsolódó, a szerződés megkötése és teljesítése során a Pénztár által kezelt személyes adatokat. A Pénztár a személyes adatokat, ideértve telefonon történő panaszkezelés esetén a hangfelvételt is, a panaszkezelési eljárás lezárását követő öt évig őrzi meg.

1.3) Jogszabályokban meghatározott esetekben, jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat végrehajtása érdekében az érintettek jogszabályban meghatározott adatait, a jogszabályban meghatározott célból kötelesek vagyunk kezelni a jogszabályban meghatározott időtartamig. A Pénztár a számvitelre, a Tb. nyugdíjra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által meghatározott adatok körében az ott meghatározott módon és ideig folytat ilyen adatkezelést.

1.4) A Pénztár jogszabályban meghatározott esetekben, jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat végrehajtása érdekében jogszabályban meghatározott célból az érintettek adatait más adatkezelő részére köteles átadni.

1.5) Az örökösök, kedvezményezettek adatainak kezelése Az elhunyt péntártaggal, illetve biztosítottal kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a tagsági szerződésben nevesített kedvezményezett is gyakorolhatja. Az ehhez szükséges mértékben az örökösök adatainak kezelésére – ideértve annak jogalapját, célját, időtartamát is – a fenti rendelkezések vonatkoznak azzal, hogy az örökös által adandó adatokról társaságunk az örökös azonosítását követően nyújt tájékoztatást. Ebben az esetben a személyes adatokat a Pénztár addig kezelheti, ameddig az örökösi/kedvezményezetti jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább nyolc évig.

2. A https://www.szovetsegnyp.hu honlapon történő látogatással kapcsolatos adatkezelés

Ha Ön, mint felhasználó az Euro Detection Consulting Kft., mint adatkezelő által fenntartott https://www.szovetsegnyp.hu honlapot (a továbbiakban: „honlap”) meglátogatja vagy a honlapon elérhető szolgáltatást igénybe veszi, akkor az alábbiak szerint kezeljük az Ön által megadott, illetve az Ön tevékenysége függvényében általunk megismert személyes adatait.

2.1) Sütikkel kapcsolatos adatkezelés Amikor Ön meglátogatja Honlapunkat, kisméretű szöveges fájlok úgynevezett „sütik” (idegen kifejezéssel: „cookie”, a továbbiakban: „süti”) kerül(het)nek a számítógépére. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget ad(hat)nak a honlap tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban. Ha Ön a sütik fogadását visszautasítja, úgy előfordulhat, hogy honlapunk bizonyos elemei vagy a honlap teljes egészében nem lesz elérhető. Az első látogatáskor Ön által megadott süti beállításokat bármikor módosíthatja. Honlapunkon különböző sütiket használunk oldalunk tartalmának fejlesztésére, a felhasználói élmény növelésére, az oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében, információszerzésre felhasználói szokásokról, és célzott hirdetések elhelyezésére.

2.2) A Pénztár honlapján az egyéni számla használatával kapcsolatos adatok kezelése A honlapról egyéni számlára a pénztártagi azonosító birtokában az adóazonosítójel segítségével léphet be.

II. Érintett által gyakorolható jogok

1. Általános szabályok A Pénztár a személyes adatok megfelelő kezelése mindent megtesz, hogy az adatkezelés jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül hozzánk fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét, illetve a jogszabályi előírások alapján a szerződés megszűnését követő kötelező adatmegőrzések teljesítését.

Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint a pénztártag kérelmezheti a Pénztár által kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének, korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos fent részletezett jogait és a hozzájárulása visszavonásához való jogát a Pénztár székhelyén, az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett levélben vagy a fentebb megadott elérhetőségeken, az azonosítását követően gyakorolhatja. Ha a Pénztárnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

A Pénztár indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az érintett kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az általános adatvédelmi rendelet 15–22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Pénztár a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a Pénztár elektronikus úton adják meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Pénztár nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Pénztár az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Pénztár, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhata a kérelem alapján történő intézkedést.

2. Az érintett jogai

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Pénztártól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére a Pénztár rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

Helyesbítéshez való jog

A Pénztár az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

A Pénztár az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke alapján, az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetve külön kérés nélkül is késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett a Pénztár által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor a Pénztár megtesz minden ésszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatfeldolgozókat arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

A Pénztár az érintett kérésére az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait (pl.: marketing célú adatkezelés). Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az Pénztár a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli. 

Adathordozhatósághoz való jog

Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban a Pénztár, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa a Pénztár rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az érintett részére, illetve az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, vagy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a Pénztár jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

3. Jogorvoslati lehetőségek

A Pénztár számára fontos a személyes adatok megfelelő kezelése. A Pénztár mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül a Pénztárhoz fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

Az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint az érintett személyes adatai kezelése sérti az általános adatvédelmi rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben az érintett dönthet arról, hogy a pert a Pénztár tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

III. Adatfeldolgozók

A Pénztár a különböző célú adatkezelések során szolgáltatókat vesz igénybe, akik adatfeldolgozóként vesznek részt az adatkezelésben, akik az Ön személyes adatait az alábbiakban részletezett célokból kezelik.

Kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelését és az Ön védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozók a velünk kötött írásos szerződés alapján, kizárólag az utasításaink szerint és kizárólag a az alábbiak szerinti célokkal összefüggésben kezelhetik az Ön adatait.

1) A Pénztár egyes tevékenysége ellátásához igénybe vesz egyéb közreműködőket , ha a szolgáltatás nyújtásához szükség van a közreműködő speciális szakértelmére, vagy amikor annak bevonásával a szolgáltatást azonos minőségben, ám alacsonyabb költségekkel és kedvezőbb áron tudjuk nyújtani (kiszervezés). A kiszervezett tevékenységet végző közreműködők az Mpt.-nek megfelelő kiszervezési szerződés alapján járnak el, a személyes adatokat társaságunk rendelkezése szerint adatfeldolgozóként kezelik.

Ilyen közreműködők, többek között: a) Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-t (Cg. 01-10-042030, 1102 Budapest, Halom u. 5.), melyet a kötvények, egyéb ügyfeleknek szóló levelek, iratok nyomtatásával bízunk meg. b) A Magyar Posta Zrt.-t (Cg. 01-10-042463, Budapest 1138 Dunavirág u. 2-6.), melyet a bejövő postai küldemények és iratok kezelésével és ezen iratoknak a Pénztár részére történő továbbításával bízunk meg. c) VE-KATA Kft. (Cg. 01 09 163111, 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 16. 2. em. 13.), melyet a Pénztár nyilvántartó rendszerének üzemeltetésével bíztunk meg. d) Euro Detection Consulting Kft. ( Cg.01-09-870615, 1222 Budapest, Nap u. 10.), melyet a Pénztár honlapjának üzemeltetésével bíztunk meg. Az általunk megbízott adatfeldolgozók, az Ön személyes adatait a rendelkezésünk szerint legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig jogosultak kezelni.

IV. Adatbiztonsági intézkedések

A Pénztár minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A Pénztár az általa kezelt személyes adatok védelmét az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően biztosítja.

A Pénztár mind a papír alapú, mind az elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal korlátozott, illetve ellenőrizhető. A Pénztár által történő adatkezelés biztonságát belső szabályzatok rendezik. Az előírások értelmében a Pénztár az általa kezelt adatokat biztonsági osztályokba sorolja. A Pénztár által alkalmazott besorolási rendszer az adatokat csoportosítja, és az adatbiztonsági osztályokhoz rendelten megadja, hogy milyen egyedi védelmi intézkedéseket kell végrehajtani.

2019-06-04T11:44:27+00:00 2015. január 1.|