Gyakran Ismételt Kérdések

Mint arról az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 2012. március hónapban tájékoztatta Pénztártagjait, 2012.03.31-i dátummal az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár két ágazata különvált: az önkéntes nyugdíjpénztár az eddigi névvel, Allianz Hungária Nyugdíjpénztár elnevezéssel működik tovább, a magánnyugdíjpénztár pedig új névvel, a nagy pénzügyi szolgáltató cégektől függetlenül, Szövetség Nyugdíjpénztár néven folytatja működését. Mind a pénztári ágazatok különválásával, mind a magán-nyugdíjpénztári tagsággal kapcsolatosan felmerülő gyakori kérdésekre adunk választ az alábbiakban.

  • Szétválással kapcsolatos kérdések és válaszok
  • Magán-nyugdíjpénztári tagságukat fenntartó Tagok részére kérdések és válaszok (kifizetés az egyéni számláról, tagdíj és adomány befizetése)
2019-06-06T11:04:06+00:00 2012. július 27.|

Szétválással kapcsolatos kérdések és válaszok

1. Miért történt a névváltás?

A Szövetség Nyugdíjpénztár a továbbiakban egyik pénzügyi szolgáltatóhoz sem kapcsolódóan, függetlenül és önállóan kíván működni.

Ezáltal együttműködést kínálunk a magánpénztári piac többi szereplőjének, megteremtve ezzel a létszámnövekedésből fakadó költséghatékonyságot.

A pénztárak önkormányzati elven, a tulajdonos pénztártagok döntései alapján működnek. A továbbiakban a Szövetség Nyugdíjpénztár az Allianztól nevében is függetlenül, önállóan, továbbra is a Pénztártagok tulajdonában és döntései (küldöttközgyűlés) alapján fog működni.

2. A szétválás a magán-nyugdíjpénztári ágazat megszüntetésének első lépése?

Nem. A Szövetség Nyugdíjpénztár célja a Pénztár hosszútávon történő fennmaradása, a működésének fenntartása, további működési kereteinek biztosítása a magán-nyugdíjpénztári rendszert választó Ügyfelei részére.

3. Mit tesznek annak érdekében, hogy továbbra is fennmaradjon, működjön a magán-nyugdíjpénztári rendszer?

Véleményünk szerint a magánnyugdíjpénztárak közül csupán néhány pénztár marad fenn hosszútávon, a pénztárak összeolvadása és/vagy megszűnése fokozatosan fog megtörténni. A folyamat addig fog tartani, amíg a maradó pénztárak taglétszáma el nem éri az önfenntartáshoz szükséges mértéket egy-egy pénztárban, amikor a tagdíjbefizetésekből levonható költség is elegendő lesz a működéshez. Ennek feltétele lesz, hogy a pénztártagok aktívan és egységesen hozzájáruljanak a működtetéshez.

Mindennek elősegítése érdekében a jelenleg tervezett változások segítségével kedvezőbb költségszerkezetű pénztár kialakításán dolgozunk.

Természetesen a fennmaradó pénztárak együtt mindent meg fognak tenni, hogy a rendszer tovább működhessen.

2019-06-06T10:40:22+00:00 2012. július 21.|

Tagságukat fenntartó személyek részére kérdések és válaszok

1. Ha fenntartom a pénztártagságomat, akkor állami nyugdíjra jogosult leszek-e?

Igen, a jelenlegi jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a magánnyugdíjpénztárban maradó tagok is jogosultak állami nyugdíjra.

2. Ha maradok a Pénztárban, akkor pontosan hogyan állapítják meg az állami nyugdíjamat?

2012.07.16-án kihirdetésre került a “Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról” szóló 2012. évi CXII. törvény, így a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 2013.01.01-től az alábbiak szerint módosul:

A 2010. szeptember 30-át követő időszakra az öregségi nyugdíj kiszámításánál a magán-nyugdíjpénztári tagok is a teljes összegű, 100% mértékű ellátásra szereznek jogosultságot.

A 2010. szeptember 30-át megelőző szolgálati időben eltöltött évekre továbbra is érvényben marad az a szabály, hogy az ellátás mértéke a 0,75-ös szorzószámmal korrigálva kerül kiszámításra (21/A § 1. pont és a hozzá kapcsolódó 1. számú melléklet), tehát 75%-ban kerül megállapításra.

Az öregségi nyugdíj megállapítását követően a magán-nyugdíjpénztári tag – 2013.01.01-től – úgy is dönthet, hogy az egyéni számláján felhalmozott összeget az államháztartás részére átutaltatja. Ez esetben nem a 2010. szeptember 30. előtti időszakra megállapított – (75%-os) – állami nyugdíjra, hanem a teljes, 100% mértékű öregségi nyugdíjra szerez jogosultságot (1997. évi LXXXI törvény 21/A § 2. pont), azaz a nyugdíj összege úgy kerül megállapításra, mintha a jogosultnak sohasem lett volna magán-nyugdíjpénztári tagsága.

A nyugellátás megállapításakor tehát a Pénztártag dönthet mind a pénztári szolgáltatás (kifizetés), mind a TB-visszalépés mellett attól függően, hogy mely lehetőséggel kíván élni, mely lehetőséget tartja Számára kedvezőnek!

Fentiekre tekintettel örömmel értesítjük Pénztártagjainkat, hogy a hatályba lépő jogszabályok szerint a nyugellátás megállapítása során a magánpénztári tagságukat fenntartó Pénztártagok semmilyen hátrányt nem szenvednek!

3. Önöktől milyen feltételekkel tudok majd kifizetést kérni?

A magán-nyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatás törvényi szabályozása még hiányos, az első tényleges nyugdíjszolgáltatásoknak 2013-ban kellett volna elindulniuk.

A 2015. évi jogszabályi változások során módosításra került a magánpénztárak által nyújtható nyugdíjszolgáltatás köre is. Szolgáltatást a pénztár saját maga is nyújthat, de biztosítótól is vásárolhat. A biztosító életjáradékot folyósíthat, míg a pénztár által folyósítható járadék mértékét az egyéni számla és a tag hátralevő élettartamának hányadosa határozza meg.

Ahhoz, hogy a pénztár járadékot szolgáltasson, a Felügyelet által elfogadott szolgáltatási szabályzattal és 100 millió forint összegű saját tartalékkal kell rendelkeznie.

Mindez azt jelenti, hogy jelenleg a Pénztár nem tud járadékot szolgáltatni, és ezt a jövőben sem tervezi, hiszen nem áll 100 millió forint rendelkezésére, amit el tudna különíteni.

Jelenleg biztosító intézettől sem lehet életjáradékot vásárolni, így a nyugdíjba vonuló Pénztártagjaink az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

  • megtakarításukat a Pénztárban hagyva és hozammal gyarapítva megvárják, míg lesz olyan Biztosító, amelyik pénztári életjáradékot fog folyósítani.
  • visszalépnek a társadalombiztosítási rendszerbe. Ebben az esetben 100% öregségi nyugdíj kerül részükre megállapításra és ez esetben is kifizetésre kerül a visszalépő tagi kifizetés.

4. Kell-e fizetnem kötelező tagdíjat, és ha igen, milyen összegben?

2012-től a magán-nyugdíjpénztári számlára a tagok önkéntesen vállalt mértékben fizethetnek tagdíjat nettó jövedelmükből, amelyet az egyes pénztárak saját hatáskörben, Alapszabályukban határozhatnak meg.

A tagdíj minden pénztártagra kötelező legkisebb mértékét Pénztárunk 400.- Ft-ban állapította meg, ezzel is hangsúlyozni kívánjuk a módosított jogszabályi környezet által megváltozott magán-nyugdíjpénztári rendszer önkéntes jellegét.

Azonban fontos kiemelni, hogy az új jogszabályi előírások szerint a Pénztár végelszámolással megszűnik, amennyiben a teljes tagság kevesebb, mint 70%-a fizet tagdíjat.

A tagság alapvető érdeke a megtakarításainak megőrzése, ezért kérjük, hogy havonta legalább a pénztár közgyűlése által elfogadott 400.- Ft összegű minimum tagdíjat szíveskedjen befizetni. Természetesen amennyiben van lehetősége, magasabb összegű tagdíjbefizetést is vállalhat.

Amennyiben több havi tagdíjat kíván előre, egy összegben befizetni, kérjük az átutalás közlemény rovatában a tagi azonosító jel mellett a befizetési időszak feltüntetését is.

5. A Szövetség Nyugdíjpénztár számára szükséges a működés fenntartására a pénztártagok működési adománya?

A Stabilitás Pénztárszövetség nyilatkozatával egyet értve úgy véljük, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszer működtetése hosszú távon, a jelenlegi jogszabályi feltételek mellett akkor biztosítható, ha a maradó tagok önkéntes adományukkal hozzájárulnak a pénztár működési kiadásainak fedezetéhez.

Ez az összeg teljes mértékben a pénztár működési költségeit fedezi, nem gyarapítja a tag számláját.

A működési adománnyal kapcsolatosan bővebb információkat az alábbi elérhetőségen talál: főoldal

6. Az adomány befizetésének lehetőségének bevezetését követően kötelező azt fizetnem?

Nem. A Szövetség Nyugdíjpénztár jelenleg nem ír elő semmilyen kötelező befizetést, a pénztártagok működési hozzájárulása teljes mértékben egyéni és önkéntes döntésen alapul. Azonban a megtakarításaikat megőrizni kívánó Pénztártagok együttes érdeke a Pénztár fennmaradása, amelyet működési célú adományukkal elősegíthetnek.

7. Mi történik, ha nem fizetnek a pénztártagok adományt a Pénztár részére?

Abban az esetben, ha nem, vagy csupán a tagok kis része járul majd hozzá valamilyen formában a működtetéshez, a maradó néhány pénztár is nehéz helyzetbe fog kerülni hosszabb távon.

8. Önkéntes nyugdíjpénztárba átvihetem-e a magán-nyugdíjpénztári megtakarításomat?

Jelenleg erre nincs lehetőség. A visszalépő pénztártagok reálhozamának/tagdíj-kiegészítésének kifizetése kérhető önkéntes nyugdíjpénztári számlára.

2019-06-06T10:36:48+00:00 2012. július 20.|